Algemene voorwaarden opleiding Event Security Officer [eso] 

Ten behoeve van eso-opleidingen.nl, onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Guestwise B.V. Hierna ook te noemen: “opdrachtnemer”, statutair gevestigd te Rotterdam en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87129698.  

Algemene bepalingen  

Artikel 1: Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en een wederpartij (hierna te noemen: “opdrachtgever”. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, zoals onrechtmatige daad.

1.2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan de opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien de opdrachtnemer deze schriftelijk bevestigt. Ze gelden alleen voor die overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt; voor het overige blijven deze algemene voorwaarden van kracht.

1.4. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de opdrachtgever gelden deze algemene voorwaarden met nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

 

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zijn offertes van opdrachtnemer niet langer geldig dan 30 dagen, tenzij anders schriftelijk aangegeven.

2.3. De prijs in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk aangegeven.  

2.4. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

2.5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer alsdan schriftelijk anders aangeeft.

2.6. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

3.4. De overeenkomst vangt niet aan voordat opdrachtnemer de overeengekomen voorschotbetaling heeft ontvangen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

 

 

Artikel 4: Wijzigingen van de overeenkomst

4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. In uitzonderingsituaties waarbij onderling overleg niet mogelijk is, is opdrachtnemer gerechtigd eenzijdig de overeenkomst te wijzigen.

4.2. Indien partijen overeenkomen, of in geval van uitzonderingsituaties waarbij opdrachtnemer eenzijdig kan bepalen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomsten overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.  

Artikel 5: Contractsduur; uitvoeringstermijn  

5.1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk met inachtneming van een redelijke termijn in gebreke te stellen voordat van verzuim sprake kan zijn.

Artikel 6: Honorarium

6.1. Partijen kunnen bij totstandkoming van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gelden de prijzen zoals die op het tijdstip van levering in de prijscourant van opdrachtnemer zijn vastgesteld. Het honorarium wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Opdrachtnemer is gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.

6.3. Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6.4. Voorts is opdrachtnemer gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich sedert het moment van totstandkoming van de overeenkomst de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, lonen zijn gestegen.

 

 

6.5. Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Artikel 7: Betaling

7.1. Betaling van het aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag moet, zonder verrekening en/of opschorting, plaatsvinden binnen de op de factuur genoemde termijn. Als op de factuur geen termijn is genoemd dan moet betaling plaatsvinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop opdrachtnemer de factuur heeft ingediend (factuurdatum).

7.2. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het verschuldigde bedrag te belopen met een minimum van € 499,- onverminderd de bevoegdheid van opdrachtnemer een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien opdrachtnemer een hoger bedrag verschuldigd is geworden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1. Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken, daaronder eventueel medebegrepen adviezen, rapporten, ontwerpen, tekeningen, plannen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden en dergelijke totdat de (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook indien opdrachtnemer op de opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van diens verplichtingen jegens opdrachtnemer.

8.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3. Indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in dit artikel bedoeld, is opdrachtnemer gerechtigd de zaak die aan haar toebehoort zelf en voor rekening van de opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt. Opdrachtgever zal hieraan medewerking verlenen. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

 

 

 

Artikel 9: Reclames

9.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden, geleverde producten of facturen dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden c.q. levering c.q. factuurdatum, schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.  

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtnemer niet meer mogelijk is of door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. De opdrachtgever zal de producten, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van opdrachtnemer houden.  

9.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grens van artikel 11.

Artikel 10: Beëindiging

10.1. Overeenkomsten kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn aangegaan. Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn aangegaan kunnen door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.

10.2. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan worden na expiratie van de einddatum stilzwijgend verlengd met dezelfde bepaalde duur, tenzij één van partijen tenminste 1 maand voor het einde van de expiratiedatum van de overeenkomst schriftelijk aan de andere partij meedeelt op verlenging van de overeenkomst geen prijs te stellen.

10.3. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever te beëindigen op grond van iedere tekortkoming door opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst, onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

10.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (betaling) en de overige haar toekomende rechten zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, onder andere in de volgende situaties:

a. ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surseance van betaling aanvraagt, of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;  

  1. ingeval opdrachtgever een natuurlijk persoon is en overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld; 

 

 

  1. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet (behoorlijk) zal nakomen; 
  2. opdrachtgever verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of na het oordeel van opdrachtnemer onvoldoende is; 
  3. indien opdrachtgever ondanks aanmaning, per aangetekende brief met berichtgeving van ontvangst of per deurwaardersexploot, in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn. 

In de gevallen a t/m e is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten, dan wel tot (gedeeltelijke) ontbinding van die overeenkomsten over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.  

10.5. In het geval opdrachtgever de overeenkomst rechtsgeldig beëindigd, is opdrachtnemer gerechtigd – indien zij inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen – om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van deze pretense aanspraak jegens opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen op straffe van verval van recht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever zolang opdrachtgever zijn verplichting jegens opdrachtnemer niet is nagekomen.

11.2. De omvang van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is per gebeurtenis beperkt tot de directe schade en wel als volgt:

a. primair geldt dat indien in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en), de aansprakelijkheid beperkt is tot € 250.000,-, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar is;

b. indien terzake geen verzekering gesloten is of geen polisdekking verleend is, dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd met meer dan een jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar exclusief BTW. In geen geval zal de totale vergoeding van directe schade op grond van het bepaalde in dit lid sub b meer bedragen dan € 12.500,-.

 

11.3. Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in het tweede lid van dit artikel meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.

11.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

11.5. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

11.6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van opdrachtnemer strekken ook ten gunste van de bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van opdrachtnemer.

11.7. Indien opdrachtnemer terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde(n) dient te voldoen.

11.8. In deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12: Overmacht

12.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

12.2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat opdrachtnemer haar verplichting had moeten nakomen.  

12.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is iedere partij gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst partieel te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

12.4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 13: Geheimhouding

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

14.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de auteurswet.

14.2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software, enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden bewerkt, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

14.3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

14.4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.5. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software, enzovoort verstrekt, garandeert zij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Voor opleidingen gelden de navolgende (aanvullende) bepalingen:

 

 

 

Artikel 15: Totstandkoming van de overeenkomst

15.1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door toezending van het door de opdrachtgever ondertekende inschrijfformulier en schriftelijke bevestiging daarvan door opdrachtnemer.

15.2. Voordat opdrachtgever c.q. de deelnemer tot een opleiding wordt toegelaten, kan eerst een toelatingsgesprek worden gevoerd of toetsing worden uitgevoerd. Tijdens dit gesprek wordt door opdrachtnemer besloten of dat opdrachtgever c.q. de deelnemer definitief wordt toegelaten. Bij afwijzing is opdrachtnemer niet verplicht de reden te vermelden.

15.3. Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om tegen een gereduceerde prijs in te schrijven voor een aantal met elkaar verbonden opleidingsactiviteiten dan geldt dit als één inschrijving en worden de betreffende cursussen of modulen als één opleidingsactiviteit beschouwd.

15.4. Een opdrachtgever zoals in lid 1 bedoeld kan zowel een terzake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van een werkgever van de als deelnemer aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf.

15.5. Bij de inschrijving van een deelnemer kan, indien van toepassing, een keuze worden gemaakt tussen inschrijving onder eigen naam of onder naam van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het eventueel uit te reiken diploma of certificaat.

Artikel 16: Opleidingskosten

16.1. In de opleidingskosten zijn begrepen de gebruikskosten van door opdrachtnemer ter beschikking gesteld materiaal incl. examenkosten. Herexamens vallen buiten de opleidingskosten en dienen door opdrachtgever te worden voldaan. Alle opleidingskosten zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.  

16.2. Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaand aan deelname aan de opleidingsactiviteit volledige betaling van de opleidingskosten te eisen.

16.3. Bij niet of niet tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname aan de opleiding en/of (her)examens. Zo nodig wordt de werkgever (opdrachtgever) hiervan in kennis gesteld.  

16.4. Gespreide betaling is alleen mogelijk met schriftelijke instemming van opdrachtnemer.

16.5. Betalingen voor kosten van (her)examens moeten minimaal twee weken voorafgaande aan de (her)examendatum zijn voldaan, bij gebreke waarvan geen aanmelding voor het (her)examen plaatsvindt.
 

 

 

Artikel 17: Annulering door de opdrachtgever  

17.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleidingsactiviteit schriftelijk te annuleren.

17.2. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de betreffende opleidingsactiviteit worden door opdrachtnemer administratiekosten ad. € 86,- in rekening gebracht. Bij annulering tot twee weken voor de aanvangsdatum is de opdrachtgever verplicht 50% van het cursusgeld te betalen, daarna 100%.

Artikel 18: Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever

18.1. Ingeval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na
aanvang van de opleiding deelname tussentijds beëindigd of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

18.2. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien tussentijdse beëindiging het gevolg is van een medisch advies. In dit geval is een verklaring van de (Arbo-)arts noodzakelijk. Het door opdrachtnemer te restitueren bedrag wordt berekend aan de hand van de uitgevoerde cursusdagdelen tot de datum van kennisgeving van noodzakelijke tussentijdse beëindiging door opdrachtgever, vermeerderd met eventueel reeds door opdrachtnemer ten behoeve van de deelnemer gemaakte kosten.

18.3 Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.

Artikel 19: Annulering, uitstel en weigering door de opdrachtnemer

19.1. Opdrachtnemer heeft het recht tot vijf werkdagen voor de eerste uitvoeringsdatum een opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door opdrachtnemer voldoende reden aanwezig wordt geacht.

19.2. Indien daartoe door opdrachtnemer voldoende reden aanwezig wordt geacht kan
opdrachtnemer besluiten de uitvoering van (een gedeelte van) opleiding op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.

19.3. Bij datumwijziging van een opleidingsactiviteit door opdrachtnemer is de opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt.

19.4. Indien een deelnemer zich tijdens de opleiding zodanig gedraagt, dat naar het oordeel van opdrachtnemer haar goede naam in diskrediet wordt gebracht, kan de deelnemer van de opleiding worden verwijderd, zonder restitutie van reeds betaalde opleidingskosten.  

 

 

 

19.5. Indien tijdens de opleiding naar het oordeel van het docententeam blijkt dat een deelnemer niet het niveau bezit welke door opdrachtnemer wordt gesteld kan opdrachtnemer eenzijdig de beslissing nemen dat de opleiding voortijdig dient te worden beëindigd. Het alsdan door opdrachtnemer te restitueren bedrag wordt berekend aan de hand van de uitgevoerde cursusdagdelen tot de datum van kennisgeving van noodzakelijke tussentijdse beëindiging door de opdrachtnemer, vermeerderd met eventueel reeds door opdrachtnemer ten behoeve van de deelnemer gemaakte kosten.  

19.6. Eveneens heeft opdrachtnemer het recht een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren.  

Artikel 20 Afbouwregeling

Dit artikel geldt uitsluitend voor kandidaten met een arbeidsovereenkomst van Guestwise Event en Safety Services welke wordt afgesloten na het succesvol afronden van de cursus of opleiding. 

In een situatie zoals bedoeld in: 

artikel 17-18 en 19 is opdrachtgever een percentage van de studiekosten aan opdrachtnemer verschuldigd conform de volgende staffel:  

  • 100%, indien de arbeidsovereenkomst eindigt binnen 6 maanden na succesvolle afronding van de cursus of opleiding; 
  • 75%, indien de arbeidsovereenkomst eindigt binnen 12 maanden na succesvolle afronding van de cursus of opleiding; 
  • 50%, indien de arbeidsovereenkomst eindigt binnen 18 maanden na succesvolle afronding van de cursus of opleiding; 
  • 25%, indien de arbeidsovereenkomst eindigt binnen 24 maanden na succesvolle afronding van de cursus of opleiding. 

Artikel 21: Privacy

21.1. De noodzakelijke registratie bij opdrachtnemer beperkt zich tot de Naw-gegevens, gegevens over vooropleiding en de huidige functie en de cijferregistratie.  

21.2. De deelnemer is verplicht zelf de informatie te verstrekken aan de werkgever
(opdrachtgever) over de behaalde studieresultaten. Wanneer hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt verstrekt opdrachtnemer zonder toestemming van de deelnemer geen inlichtingen aan de werkgever (opdrachtgever) over vorderingen, resultaten, gedrag, absentie en dergelijke.  

 

 

Artikel 22: Veiligheidsvoorschriften

22.1. Deelname aan de opleidingsactiviteiten is geheel voor eigen risico.

22.2. Deelnemers dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften die de docent hanteert. Op de presentielijst wordt hiervan expliciet mededeling gedaan. De veiligheidsvoorschriften en het gebruik van het gereedschap en machines wordt tijdens de opleidingsactiviteit besproken.

22.3. Tijdens de opleidingsactiviteiten kan gewerkt worden met machines, vuur en gereedschappen. De deelnemer wordt geadviseerd om daarmee met kleding rekening te houden. Katoenen of wollen kleding wordt aangeraden, geen synthetische stoffen. Voorts wordt de deelnemer geadviseerd loszittende kleding (bijvoorbeeld wijde mouwen, sjaals of lange kettingen) te vermijden en lang haar in een staart te dragen.  

22.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ongelukken, kwijtraken van persoonlijke bezittingen of het stukgaan van kleding, indien de veiligheidsvoorschriften niet zijn nageleefd.

22.5. Indien er schade ontstaat aan gereedschappen en machines, door ondeskundig gebruik of nalatigheid van de deelnemer, wordt deze schade in rekening gebracht aan de deelnemer.

22.6. Het gebruik van alcohol of medicijnen voorafgaand aan de cursus is niet toegestaan.  

Slotbepalingen

Artikel 23: Boetebeding

23.1. Bij overtreding van één of meerdere van de hierboven genoemde bedingen verbeurt opdrachtgever ten gunste van opdrachtnemer een dadelijk, zonder sommatie of in gebreke stelling opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding, vermeerderd met € 1.500,- voor elke dag gedurende de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24: Geschillen

24.1. Op deze algemene voorwaarden, op welke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever en alle daarmee samenhangende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) is – voor zover overigens al van toepassing – uitgesloten. Datzelfde geldt voor enige bestaande of toekomstige nationale of internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

24.2. Alle geschillen tussen partijen samenhangend met de overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staand, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam. 

Scroll naar boven